×KontaktTelefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

VILLKOR

VILLKOR

 

Följande är en juridisk överenskommelse mellan dig, företaget du representerar (”du”, ”dig” eller ”Användare”) och ägarna och operatörerna (”vi”, ”oss” eller ”Industrilås”) för webbplatsen industrilas.com (”Webbplatsen”) samt alla relaterade webbplatser, mediekonton, programvaror, mobilappar, plugin-program och andra tjänster som vi tillhandahåller ENDAST I SYFTET ATT göra det möjligt för dig att ladda ner, kopiera, designa i, digitalt testa och utvärdera, använda som teknisk referens och slutligen köpa fysiska produkter i vårt sortiment med tillhörande tjänster i förtroende och på ändamålsenligt sätt (benämns gemensamt ”Tjänsten”). Din användning av Tjänsten och vår leverans av Tjänsten till dig utgör ett avtal mellan dig, företaget du representerar och Industrilås om att vara bunden av dessa villkor för tjänsten (”Villkoren”).

”Innehåll” ska avse samtliga bilder, videor, ljudfiler, ritningar, filer samt teknisk information och affärsinformation som läggs upp på webbplatsen av oss och som tillgängliggörs för dig inom ramen för Industrilås-licensen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget val ändra eller modifiera delar av Villkoren. Om vi gör det publicerar vi ändringarna på den här sidan och längst upp på sidan anges det datum då Villkoren senast reviderades. Ändringarna börjar gälla omgående. Din fortsatta användning av Tjänsten efter att sådana ändringar har börjat gälla innebär att du godkänner de nya Villkoren.

KRAV OCH REGISTRERING

Du får endast använda Tjänsten om du kan ingå ett bindande avtal med Industrilås för din egen räkning och för det företags räkning som du representerar och endast enligt Villkoren och alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser. Tjänsten är inte tillgänglig för Användare som tidigare tagits bort från Tjänsten av Industrilås. Du kan behöva registrera dig hos oss för att komma åt och använda vissa funktioner i Tjänsten. Om du väljer att registrera dig för Tjänsten accepterar du att uppge och upprätthålla sanningsenlig, korrekt och aktuell information i Tjänstens registreringsformulär. Registreringsuppgifterna och viss annan information om dig omfattas av våra villkor för personuppgiftsbehandling.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

I samband med din användning av Tjänsten får du inte ägna dig åt eller använda datautvinning, robotar, dataskrapning eller liknande metoder för att samla in eller utvinna data. Den teknik och programvara som ligger bakom Tjänsten eller som distribueras i anslutning till Tjänsten tillhör Industrilås och våra licensgivare, koncernbolag och partner och du beviljas inte någon licens för denna Programvara.

Du accepterar att inte sprida, tillgängliggöra för tredje part som inte är bunden av dessa villkor, kopiera, ladda ner, modifiera, skapa härledda alster av, bakåtkompilera, rekonstruera eller på annat sätt försöka röja källkod eller know-how, tillverka, distribuera, sälja, tilldela, underlicensiera eller på annat sätt överföra rättigheter till teknik, produkter eller programvara som används eller tillgängliggörs för dig av Industrilås genom Tjänsten. Industrilås förbehåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här. Storskalig eller systematisk kopiering av Innehåll, till exempel genom att använda någon av ovannämnda metoder, är inte tillåten utom i den utsträckning Industrilås gett sitt uttryckliga tillstånd för det.

Detta gäller också allt Innehåll, däribland även Innehåll som är allmänt tillgängligt, om inte Industrilås gett sitt uttryckliga tillstånd för det. Tjänsten är upphovsrättsskyddad som samlingsverk och/eller sammanställning enligt upphovsrättslagstiftning, internationella konventioner och andra immaterialrättsliga lagar. Du accepterar att alltid respektera och med all skälig aktsamhet hantera allt sådant Innehåll som tillhör Industrilås enligt tillämplig immaterialrättslagstiftning.

LICENS FÖR INNEHÅLL – INDUSTRILÅS-LICENS

Innehållet på Webbplatsen tillgängliggörs för dig att använda som referens endast enligt följande villkor (”Industrilås-licens”):

Enligt Industrilås-licensen beviljas du en världsomfattande, icke-exklusiv och royaltyfri rätt att använda, ladda ner, kopiera, modifiera eller anpassa Innehåll från Webbplatsen för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål i överensstämmelse med det Syfte med Tjänsten som Industrilås anger.

UPPSÄGNING

Vi har rätt att när som helst säga upp eller stänga av ditt konto omgående, utan föregående meddelande, ansvar eller angivande av orsak, bland annat, men inte enbart, om du skulle bryta mot Villkoren. Vid en sådan uppsägning upphör din rätt att använda Webbplatsen omedelbart.

SKADESLÖSHETSFÖRSÄKRAN VID VILLKORSBROTT

Du accepterar att hålla Industrilås skadeslösa för alla förluster, utgifter, skador och kostnader, däribland, men inte enbart, för skäliga advokatarvoden, som uppkommer direkt eller indirekt till följd av ditt brott mot Villkoren. Du acceptera dessutom att hålla Industrilås skadeslösa för alla anspråk från tredje part som inges med anledning av din användning av Webbplatsen.

GARANTI OCH ANSVARSSKYLDIGHET

WEBBPLATSEN, TJÄNSTEN OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. VI LÄMNAR INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE NÅGOT INNEHÅLL, WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN, RIKTIGHETEN I ALL INFORMATION ELLER NÅGRA RÄTTIGHETER ELLER LICENSER INOM DETTA AVTAL, DÄRIBLAND, MEN INTE ENBART, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. INDUSTRILÅS LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM ATT WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN DÄRAV KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRI ELLER FELFRI. INDUSTRILÅS SKA INTE VARA ERSÄTTNINGSSKYLDIGA GENTEMOT VARE SIG DIG ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON FÖR SVEDA OCH VÄRK, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SKADOR SOM GER UPPHOV TILL FÖRHÖJT SKADESTÅND ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTEN ELLER DESS INNEHÅLL.

Dessa villkor gäller från och med den 6 september 2021.